#KV13: Klapjagt på bilister vs cykler frem for biler

”Klapjagt på bilister”, ”Cykler frem for biler”, ”Menneskefjendsk at være mod parkeringspladser” og ”Bilerne bagerst”. Det er en kamp om ord, ideologier og visioner, når de opstillede politikere til kommunalvalget diskuterer Københavns udfordringer på trafikområdet.

Den kommunale trafikpolitik i Københavns Kommune er af flere blevet udnævnt til ideologisk kampplads, hvor byens borgere har muligheden for at vurdere deres politikere på, om de arbejder for en by, hvor der skal være plads til flere eller færre biler, med de løsninger det kræver. Vi har spurgt en socialdemokrat og en konservativ politiker om deres visioner og løsninger på fremtidens udfordringer i København.

Bedre flow i trafikken
Jakob Næsager fra De Konservative taler for en moderne by, der både kan rumme flere mennesker og deres foretrukne transportmiddel. Der skal ikke være biler på bekostning af cykler eller omvendt. Det der ifølge Jakob Næsager vil gøre noget ved trængslen i København er, hvis der kommer langt mere flow i trafikken, så både biler, lastbiler, busser og cykler kan komme hurtigere og nemmere frem og videre.

”De mange lukkede hovedstrøg koncentrerer trafikken på andre veje, og det gør flowet mere sårbart og skaber trængsel. Meget af den trængsel vi oplever, er med andre ord selvskabt,” siger Jakob Næsager.

Jakob Næsager ønsker et opgør med den selvskabte trængsel, og han vil øge fremkommeligheden generelt i byen. Det skal blandt andet gøres ved at genåbne de lukkede veje, herunder Nørrebrogade, Søndre Boulevard, Vester Voldgade og Nørre Voldgade. Østerbrogade og Gammel Køge Landevej er blevet indskrænket fra to til et spor i hver retning, hvilket Jakob Næsager også gerne ser ændret.

CO2 udslip og luftforurening
Men når Jakob Næsager taler så varmt for bilerne i byen og vil kæmpe for at åbne gaderne op, så der kan blive plads til de forventede 100.000 tilflyttere og deres biler de næste 10-12 år, så blinker miljølampen. For hvordan har Jakob Næsager tænkt sig, at det skal gavne københavnernes adgang til frisk luft og rolige boligområder?

Jakob-Næsager
Jakob Næsager

”Vi konservative deler målsætningen om at få flere til at cykle. Derfor bakker vi fuldt op om cykelpakkerne, herunder udbygningen af cykelstierne og supercykelstierne. Jeg mener, at det røde flertal svigter cyklisterne ved ikke at vedligeholde de eksisterende cykelstier. Alt for mange cykelstier står under vand i regnvejr, fordi kloakkerne er stoppede til eller brast sammen. Det er nødvendigt vi gør noget ved det – ikke mindst fordi befolkningstallet stiger med ca. 100.000 personer over de næste 10-12 år,” siger Jakob Næsager.

De mange tilflyttere skal ifølge Jakob Næsager have lov til at medbringe en bil, og de har krav på rimelige forhold i byen. Han vil bekæmpe CO2-udslippet med flere cykelstier og mere kollektiv trafik, der skal give københavnerne et fornuftigt alternativ til at tage bilen i dagligdagen. For Jakob Næsager er det helt afgørende for reducering af CO2 dog den havnetunnel som et flertal i Borgerrepræsentationen den 29. november 2012 har vedtaget at arbejde videre med.

”Vi må se i øjnene, at nogle af disse 100.000 ekstra indbyggere også har bil. Derfor er vi nødt til at forberede byen på fremtiden og befolkningstilvæksten. Det gælder ikke bare skoler og daginstitutioner, vi må også skabe kapacitet i trafikken. En havnetunnel kan lede noget af trafikken uden om byen og lette forureningen fra gadeplan. I havnetunnellen vil man oven i købet kunne opfange og rense op imod 97 procent af partiklerne. Derfor er en havnetunnel nødvendig og hensigtsmæssig,” siger Jakob Næsager.

En holdningsændring
Socialdemokraten Erik Willumsgaard ønsker imidlertid ikke at gøre nedbringelse af luftforurening til sit hovedargument for, hvorfor han ønsker færre biler i bybilledet.

”Det er først og fremmest et spørgsmål om sikkerhed for mig, og det faktum at færre biler, både kørende og parkerede, vil skabe mere plads til gående, cykler og leg. Mindre luftforurening er en vigtig sidegevinst,” siger han.

Erik Willumsgaard mener, helt modsat sin konservative kollega, at bilerne har fået alt for meget plads i byen. Ifølge Erik Willumsgaard er der brug for en holdningsændring, hvor byens liv vægtes højere end bilernes. Cyklen bør derfor være det primære transportmiddel for københavnerne. Bilen skal i højere grad være et alternativ, når cykel og offentlig transport ikke er mulig.

Erik-Willumsgaard
Erik Willumsgaard

”Bilerne fylder for meget, og der bliver generelt taget for meget hensyn til bilerne i København. Der bliver fx lavet for mange skråparkeringspladser på bekostning af plads til cykler, gående og leg. De mange ensrettede gader gør det også farligt at færdes i byen, fordi det kan medføre, at bilerne kører mere hensynsløst,” siger Erik Willumsgaard.

Det ville ikke gøre Erik Willumsgaard noget, hvis der var begrænset mulighed for parkering i gaderne, og bilerne i stedet var parkeret i centralt placerede parkeringshuse væk fra byens liv. Fx synes han, vi skal sige til venner og familie, der ønsker at flytte til byen:

”Det vil I blive glade for. København har så mange spændende tilbud, og det er et meget attraktivt sted at bo. Det er dog ikke oplagt at tage bilen med til byen. Bil i byen er bare besværlig, og det er heller ikke nødvendigt at bruge bil hele tiden i København, så den kan I godt undvære eller have stående i et parkeringshus til de længere ture,” forklarer Erik Willumsgaard.

Hans vision er, at byen og dens indbyggere udvikler sig, så det bliver helt naturligt at gå, cykle eller bruge offentlig transport, fordi det er nemmere, hurtigere og rarere for alle. Erik Willumsgaards egen erfaring er, at der er mange ting man kan klare i København uden en bil, hvilket er grundlaget for hans ”bilskepsis”.

Havnetunnel bliver den nye kampplads
De to visioner for København står i skærende kontrast til hinanden. Jakob Næsagers ønske om mindre trængsel og et bedre flow i byens trafik afhænger af en havnetunnel, som også er hans løsning på en stigende udledning af CO2 fra bilerne. Og selvom trængselskommissionen i september 2013 ikke kunne anbefale den lange version af en havnetunnel fra Nordhavn over Refshaleøen til Amagermotorvejen, så har både regeringen og et flertal i Borgerrepræsentationen valgt at gå videre med planerne.

Det er Socialdemokratiet, De Konservative og de andre borgerlige partier i Københavns Kommune, der har valgt at få gennemarbejdet et beslutningsgrundlag, hvor blandt andet til- og frakørsler og finansiering skal afklares. Som sammensætningen er i Borgerrepræsentationen før valget, så falder planerne ud til fordel for Jakob Næsagers vision, hvor trafikken bliver ledt væk, under og udenom byen gennem en havnetunnel. Det er kun Enhedslisten, SF og Radikale, der som partier taler for andre løsninger.

Selvom Socialdemokraterne i København går ind for havnetunnellen, så deler Erik Willumsgaard dog ikke sit partis optimisme omkring havnetunnellen. Han mener ikke, at en havnetunnel er løsningen på byens trængselsproblemer.

”Havnetunnellen kan kun leve op til drømmen om at fjerne al uvæsen, hvis den etableres i den længst mulige løsning og føres under hele byen og fjerner al uvæsen fra overfladen. Men det er jo ikke målet. Hvis havnetunnellen skal optage noget af den trafik, der er i byens gader, så kræver det til- og frakørsler med destinationer flere steder i København på fx Amager. Derfor er trafikken ikke flyttet meget, og det vil samtidig være ødelæggende for de områder, hvor tunnelen ledes ud med store rampeanlæg og vejsystemer,” siger Erik Willumsgaard, og han fortsætter:

”Det har aldrig lettet trængslen at bygge flere veje og trafikkanaler. Det øger blot tilførslen af trafik. Hvis jeg bliver valgt ind til Borgerrepræsentationen vil jeg arbejde for at overbevise mine partifæller om en anden løsning.”

Sammensætningen af Borgerrepræsentationen efter valget den 19. november har altså stor betydning for, hvordan Københavns trafikale udfordringer vil blive håndteret fremadrettet.

More from Katrine von Freiesleben

#kv13: Kampen om parkeringspladser mellem de to og firehjulede

Manglen på parkeringspladser og et stigende antal biler i Københavns gader debatteres...
Læs mere